Onze school

alles over onze school, informatie van de school

wat is autisme


 Wat is autisme? _________________   Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen van het kind met gevolgen voor de rest van het leven. Dit uit zich vooral in bijzonder gedrag dat voor omstaanders moeilijk te begrijpen is. De autistische stoornissen vormen een waaier van aandoeningen die erg verschillen van persoon en van leeftijd en in ernst en verschijningsvorm. Daarom spreekt men ook van een autismespectumstoornis. Er zijn drie belangrijke probleemgebieden die altijd terug te vinden zijn: Ze hebben moeite […]

IB ASS


De Interne Begeleidster Autisme (IB ASS) op onze school is juf Eva Van Landegem (Het schoolteam). Wij proberen onze school zoveel mogelijk autisme vriendelijk te maken. Mits de juiste auti-aanpak, kan elk kind met een autismespectrumstoornis zich bij ons op school goed voelen en zich dus zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hiervoor willen we de deskundigheid op vlak van autisme van het hele schoolteam vergroten. Onze interne begeleidster heeft hier vooral een coördinerende en ondersteunende functie in: • De school/klasomgeving zo […]

Klassenraad


Vier maal per jaar (september, december, maart en juni) organiseren wij klassenraden op onze school. De klassenraad is samengesteld uit de klasleerkracht(en), kinesisten, logopedisten, orthopedagoge, BLIO en directie van de school. Hierbij kan ook het CLB (link) uitgenodigd worden.De klassenraad heeft als opdracht om de schoolse vorderingen en de totale ontwikkeling van elke leerling te evalueren en bij te sturen.Naar aanleiding van specifieke vragen of moeilijkheden kunnen er bijkomende klassenraden georganiseerd worden.

SPRINT


SPRINT is een ondersteunend computerprogramma voor leerlingen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen. Voorbeeld: leerlingen met dyslexie.

Niveaugroep


De leerlingen zijn in onze school ingedeeld in niveaugroepen voor rekenen en taal. Een niveaugroep is een groep waar de leerlingen in zitten op basis van het niveau dat ze hebben. Per klas zijn er dus verschillende niveaugroepen. Het voordeel hiervan is dat onze leerlingen op hun eigen niveau en tempo van rekenen en taal kunnen werken.

Paramedici


Het paramedisch team bestaat uit: de Kinesisten, de Logopedisten ende Orthopedagoge.

BLIO


De BLIO, of Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs, op onze school is juf Ann Donné. (Het schoolteam)De BLIO geeft individuele leerlingbegeleiding of werkt in groepjes met leerlingen die hetzelfde leerstofprobleem hebben.Zij organiseert en verwerkt het leerlingvolgsysteem, test het leerniveau van de nieuwe leerlingen en organiseert mee de samenstelling van de niveaugroepen en klassen.Ze heeft samen met de orthopedagoge beleidsondersteunende taak in de school.

Orthopedagoge


De orthopedagoge op onze school is juf Liesbeth Nuyts. (Het schoolteam)Wanneer teamleden of ouders een bezorgdheid uiten over het sociaal of emotioneel functioneren van een leerling, kan zij hulp bieden op vlak van:• Zelfbeeld• Psycho-educatie• Faalangst• Pesten en weerbaarheid• Verlieservaringen• Sociale vaardigheden• …Ze heeft tevens samen met de BLIO een beleidsondersteunende taak in de school.

Kinesisten


De kinesisten op onze school zijn juf Marleen Geerdens, juf Eva VanLandegem en juf Sabine Plessers. (Het schoolteam).Wanneer een leerling bij ons op school ingeschreven wordt,onderzoeken zij of er nood is aan psychomotoriek / kinesitherapie. Ze kunnen hulp bieden op het vlak van:• Grote motoriek• Fijne motoriek• Schrijfmotoriek• VisuomotoriekNaast de individuele therapie, wordt er ook begeleiding gegeven ingroep: Veronica Sherborne, Schrijfdans, Braingym. Tevens geven de kinesisten samen met de LO leerkracht zwemlessen.

Logopedisten


De logopedisten op onze school zijn juf Evi Hendrix en juf SandraSmeets (Het schoolteam).Wanneer een leerling bij ons op school ingeschrevenonderzoeken zij of er extra logopedische hulp nodig is.Ze kunnen hulp bieden op het vlak van:• Articulatie• Taalo Woordenschato Zinsbouwo Meervouden, verkleinwoorden, …• Lezen• Spelling