Home » Onze school » Onze visie

Hartelijk welkom in onze buitengewone school.

U heeft gekozen voor een school die als taak heeft om elk kind dat hier binnenkomt zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat:

 • Past bij kinderen type basisaanbod
 • Zorgt voor een goed overgang kleuter- en lager onderwijs in de speelleerklas
 • Is aangepast aan kinderen met autismespectrumstoornissen
 • Op zoek gaat naar de individuele noden van elk kind
 • Elk kind redelijke aanpassingen kan geven
 • Gegeven wordt door leerkrachten die dit met hart en ziel doen

 

Ons eigen opvoedingsproject,

EOP gebaseerd op de opdrachten van Katholiek Basisonderwijs en op onze eigenheid

Een schooleigen christelijke identiteit

   Ons huis

Onze school is een kleine en gezellige gemeenschap, waar ieder elkaar kent. Waar ieder terecht kan bij elkaar. De juf bij de meester, de jongen bij de juf, het meisje bij de directie, de meester bij zijn collega’s. Ons gezellige huis past in de straat, die straat waar we in het klooster en in de kerk terecht kunnen.

De christelijke identiteit uit zich door de omgang met elkaar. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Elk lid van de school draagt zorg voor de ander.

Dit uit zich ook in de dagelijkse werking van de school door:

 • het kruisteken en het dagelijks gebed
 • de godsdienstlessen
 • de regelmatige misvieringen samen met de buren van de basisschool
 • de eerste communiewerking
 • de godsdiensthoek in de klas
 • de biechtviering
 • de paasbrunch
 • het kerstspel in de kapel

Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

   Een eenheid

De wereld is voor een kind niet opgedeeld in hokjes en vakken. Daarom bieden wij alles ook zoveel mogelijk aan als een geheel.

 • Klas Overschrijdende Activiteit: Samen met alle kinderen van de school werken we op een bepaald moment aan een boeiende mix van yoga, dans, lezen, wandelen, spelletjes en leerinhouden.
 • One mile a day: elke dag lopen of wandelen we 1,6 km om onze benen fit en onze geest fris te houden. Ondertussen is er tijd voor een rustige babbel tussen leerkracht en kind.
 • Sportactiviteiten: verschillende activiteiten voor de verschillende leeftijden, tijdens en na de klasuren.
 • Themawerking: taal en rekenen komen aan bod in thema’s waarbij de zin van de leerstof duidelijk is.
 • In de functionele klas wordt: “het kind krijgt wat het nodig heeft” doorgetrokken.
 • Multimedia: kind opvoeden voor de 21ste

In de klas wordt gewerkt met interactieve borden, laptops, computers.

Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

   In balans

Een sfeer van wederzijds respect waar elk kind zijn eigen zeg kan doen: aan de juf, de meester, zijn vrienden, de psycholoog of de directrice. Er heerst rust waar je veilig terecht kan voor elke vraag of probleem, ook als ouder.

We proberen met ons volledig team van leerkrachten, logopedisten, kinesisten, turnleerkrachten en psychologe uit te zoeken wat uw kind nodig heeft.

Om dit goed te doen scholen we ons elk jaar bij op verschillende vlakken zoals ASS, digitale media, leesmethoden, …

Voor bijzondere kinderen hebben we ook bijzondere mensen nodig:

 • de leerkrachten die elk een extra-opleiding voor Buitengewoon Onderwijs hebben gevolgd
 • de BLIO: bijzondere leerkracht individueel onderwijs. Hij richt zich op kinderen die bovenop de goede zorgen nog extra aandacht nodig hebben. Dit kan individueel of in groepjes. Hij zorgt ook voor de opvang van de nieuwe kinderen en de plaatsing in de gepaste klas. De organisatie van de klassenraden en overlegmomenten hoort ook bij deze taak
 • De leerkracht muzische vorming: De leerkracht muzische vorming werkt met de kinderen aan het creatief zijn op gebied van muziek, drama, beweging, media en beeld
 • De leraar lichamelijke opvoeding staat in voor de bewegingsopvoeding: het zwemmen, turnen, de sportactiviteiten en werkt nauw samen met de kinesitherapeuten
 • De kinesisten gaan je kind begeleiden op motorisch gebied. Zowel grof motorisch zoals een goed lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie en allerlei handvaardigheden. Maar ook fijn motorisch zoals voor het schrijven.
  Hiervoor gebruiken ze verschillende methodes:
  Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne: die vooral het zelfvertrouwen bevordert.
  Met Schrijfdans proberen ze de schrijfmotoriek van de leerlingen in de aanvangsklassen op de juiste manier aan te brengen.
  Met TypTienTwee© leren we de kinderen die aangepaste software nodig hebben typen zodat ze daar optimaal gebruik van kunnen maken.
 • De logopedisten werken met kinderen met spraak– en taalstoornissen of stoornissen die een gevolg zijn van een stem- en/of gehoorafwijkingen.
  Wanneer het gehoor of de spraak wordt behandeld, is dit meestal individueel. Wanneer er sprake is van dyslexie op vlak van lezen of schrijven en er geoefend wordt op spelling en/of lezen kan dit ook in kleine groepjes.
  Zij kunnen gebruik maken van allerlei werkmaterialen en ook digitale software SPRINT als hier behoefte aan is.

Ook

 • kleine klasgroepen: streven naar max 10 lln.
 • klassen zijn niveaugroepen ingedeeld door het taalniveau van het kind. Voor rekenen kan er een uitwisseling zijn naar een andere klas.
 • zorgen dat de leerlingen zich betrokken voelen.
 • interesse hebben in de leefwereld en de ervaringen van de leerlingen.
 • zelfstandig uitvoeren van opdrachten aanmoedigen.

de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

Jouw lat boven jouw hoofd

We leggen de lat net boven ieders eigen hoofd. Elk kind moet niet voldoen aan hetzelfde maar moet wel uitgedaagd worden. We dagen je kind uit zodat het telkens groeit naar het volgende punt wat het aankan.

 • Onze kinderen zijn kinderen die type basisaanbod hebben: “type basisaanbod, voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs”
 • Wij willen ons ook profileren als een auti-vriendelijke school. De leerkrachten en paramedici hebben zich door het volgen van navorming rond autisme verder bekwaamd in de materie.
 • Specifiek naar ASS toe: geïntegreerde ASS aanpak in de klas, dagschema’s, gebruik time timer, duidelijke structuur,…
 • individueel handelingsplan, therapieplan, groepswerkplan, kleine groepen, …
 • nauw samen te werken in team en met ouders aan de totale ontplooiing van ieder kind.
 • Samenwerking met VCLB en externen
 • Nauwe samenwerking tussen leerkrachten, logopedisten, kinesisten, BLIO: formeel en informeel overleg
 • Samenwerking met ouders door vaste momenten voor oudercontact en het bieden van een luisterend oor wanneer dit nodig is, oudercomité, schoolraad, …
 • “Het buitengewoon lager onderwijs duurt in principe 7 jaar. Je kind kan er maximaal 9 jaar in doorbrengen.
 • Voor elk kind van 13 jaar (los van het aantal jaar buitengewoon lager onderwijs dat het al volgde), gaan het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de klassenraad na of het zinvol is om het nog verder buitengewoon lager onderwijs te laten volgen. CLB en klassen­raad geven daarover advies aan jou, als ouder.”
 • Keuken wordt vaak gebruikt voor kookactiviteiten.
 • Polyvalente ruimte voor allerlei gebruik.
 • Ontplooiing op motorisch, taalkundig, gevoelsmatig gebied: door extra-ondersteuning van kinesisten, logopedisten en een psychologe. Ook door One mile a day, elke dag 15 min. lezen in Kwartielezen
 • Ook techniek: de techniekmobiel met ondersteuning van de techniekcoach van het secundair onderwijs. 

de school als gemeenschap en als organisatie

       Onze campus

 • We wonen samen met een basisschool op één campus. De kinderen kunnen samen spelen. We kunnen rekenen op een hechte scholengemeenschap waarmee we samen sporten, carnaval vieren en waarmee we samen leren.
 • Modern, helder gebouw met veel mogelijkheden, ergonomische meubelen.
 • Veel buitenschoolse activiteiten: sportnamiddagen voor elke leeftijd, straatopruim van heel Herk-de-Stad-centrum.
 • Veel feesten, vieren: Kersmarkt, Kerstrun, paasbrunch, schoolfeest, eetdag, Halloweentocht(enkel in school), carnavalstoet(samen met andere scholen)
 • Goede communicatie met de basisschool, het secundair onderwijs (september overgangsbespreking, doorgeven van relevante info) en het CLB(regelmatige besprekingen).
 • Organisatie goed doen bollen heb je allerlei nodig:
  • EHBO-team (7 van de 19 leerkrachten heeft EHBO-cursus gevolgd.)
  • Kriebelteam: op zoek naar luizen
  • Brandteam: lkr opgeleid om met de brandblussers om te gaan