Home » Onze school » Autismevriendelijke school

Visie met betrekking tot het begeleiden van kinderen met autisme in De Olm

Kinderen met autisme hebben een ander denkpatroon en een andere kijk op de wereld. Hierdoor hebben zij nood aan een omgeving die veel voorspelbaarheid en duidelijkheid biedt. De Olm speelt op deze noden in door autismevriendelijk onderwijs te bieden. Wij hebben geen aanbod type 9, maar kinderen met autisme zijn zeker welkom bij ons op school, zij het met een attest type basisaanbod.

1. Geïntegreerde werking

Binnen De Olm zitten kinderen met en zonder de diagnose autisme in eenzelfde klas (=geïntegreerde werking). De kinderen met autisme krijgen wel een individueel op maat gesneden aanpak (=autiaanpak). De aanpassingen worden vastgelegd in het individueel handelingsplan autisme. Alle leerkrachten en therapeuten (kinesisten, logopedisten, beleidsmedewerker autisme …) werken nauw samen om hen de beste leerkansen te bieden.

2. Autiaanpak voor de kinderen met autisme 

A. Klaswerking
De klas is een aangepaste omgeving die de leerlingen met autisme een gevoel van basisveiligheid kan bieden. Om leerlingen met ASS optimale leerkansen te bieden, maken wij gebruik van aanpassingen op maat van het kind:

 • Een kleine klasgroep om de leerlingen zo veel mogelijk individueel te kunnen ondersteunen.
 • Structuur brengen in de tijd door gebruik te maken van gevisualiseerde (=zichtbare) dagschema’s, weekoverzichten met pictogrammen of foto’s. Op die manier wordt het dagverloop meer voorspelbaar. In elke klas is een klassikale time-timer aanwezig en leerlingen kunnen er ook afzonderlijk een krijgen.
 • De activiteiten verduidelijken door deze visueel voor te stellen aan de hand van pictogrammen, foto’s … Daarnaast wordt de activiteit duidelijk in tijd of hoeveelheid afgebakend (bv. aanduiden hoeveel oefeningen er gemaakt moeten worden, a.d.h.v. de time timer duidelijk maken hoe lang er moet gewerkt worden …). Bij het aanleren van nieuwe oefeningen of taken, wordt expliciet aangegeven hoe een taak aangepakt dient te worden (a.d.h.v. stappenplannen wordt het organiseren gestimuleerd). Daarnaast probeert de school het probleemoplossend denken zoveel mogelijk te stimuleren en is het de bedoeling dat leerlingen een taak zo snel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • study buddyDe ruimte aanpassen en verhelderen: het klaslokaal wordt ingericht zodat er plaats is voor specifieke activiteiten (bv.onthaalruimte, computerruimte, individuele werkruimte …).
 • Kinderen die nood hebben aan een individuele werkruimte met visuele afscherming kunnen beroep doen op een study buddy. Deze kunnen ze zelf open- of inklappen naargelang de nood aan een aparte werkhoek.
 • Om zich af te schermen van auditieve prikkels kunnen de kinderen beschikken voor een geluidsdempende hoofdtelefoon.
 • Voor kinderen die vaak tactiele prikkels opzoeken zijn tangles beschikbaar.
 • Autisme brengt mee dat verworven vaardigheden niet spontaan worden toegepast in nieuwe situaties. Daarom worden de vaardigheden in verschillende situaties aangeleerd, zodat deze ook in verschillende situaties kunnen worden toegepast (= generalisatie).
 • Elk kind kan ook ondersteuning krijgen door één of meerdere leden van het paramedisch team: kinesist/logopedist/psycholoog. Dit wordt op de klassenraad beslist. 

            B. Speelplaatswerking

 • De speelplaats wordt ingedeeld in verschillende speelhoeken. Deze worden met lijnen afgebakend en met pictogrammen wordt aangeduid met welk speelgoed je waar kan spelen. De kinderen kunnen het speelgoed gaan uitlenen in het speelhuisje. Hier hangt een groot pictobord waarop alles staat dat ter beschikking is. Voor regenweer worden rustige activiteiten voorzien die de kinderen onder het afdak kunnen spelen. De activiteiten die met het materiaal uit het speelhuisje gedaan kunnen worden staan beschreven in het speelplaatsboekje en worden in het begin van het schooljaar samen met de kinderen ingeoefend.
 • kleurenklokDe duur van de speeltijd wordt weergegeven door een grote klok die ophangt aan een muur op de speelplaats. Op klokschema’s kunnen de kinderen zien hoe laat de speeltijd gaat eindigen.
 • Er zijn twee stille hoeken voorzien op de speelplaats. Eentje bevindt zich op de speelplaats onder het afdak, de andere binnen in de hal vlakbij de speelplaats. In deze ruimtes kunnen kinderen zich terug trekken die het te druk vinden op de speelplaats. Ze kunnen hier rustige activiteiten doen zoals lezen, kleuren of puzzelen. 

C. Regels en afspraken binnen de school worden duidelijk aangegeven en visueel voorgesteld pictogrammen in de gangen, klas en op de speelplaats. Elke leerling krijgt ook een afsprakenboekje dat samen met de klasleerkracht wordt doorlopen.

D. Een aangepaste en duidelijke communicatie persoonlijk gericht naar het kind (kort, duidelijk en positief).

E. Verduidelijking van de activiteiten
Uitstappen zoals schoolreis, daguitstap, culturele uitstap, schoolfeest … worden visueel voorgesteld aan de hand van pictogrammen, foto’s, tijdsaanduidingen …. De leerling krijgt zicht op de activiteiten en wat er precies van hem/haar wordt verwacht.

F. Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen krijgen een rondleiding in de school en krijgen ook een schoolboekje mee waarin op niveau van het kind het personeel en de schoolwerking worden voorgesteld.

3. Ouderbetrokkenheid

Omdat de school van oordeel is dat de ouders de deskundigen zijn inzake hun kind, hecht ze veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. De ouders worden via het intakegesprek en de opvolgvragenlijsten betrokken bij de handelingsplanning van hun kind.
Er is een nieuwsbrief autisme waarmee de ouders van kinderen met autisme geïnformeerd worden over lezingen, activiteiten en nieuwe inzichten rond autisme.

4. Contact externe diensten

Samenwerking met externen wordt bij De Olm hoog in het vaandel gedragen. Een goede samenwerking betekent een meerwaarde voor het kind én de school. Bovendien creëert een goede samenwerking een win-winsituatie voor beide partners; de externe partner en de school. Hierbij worden niet enkel professionele partners bedoeld, zoals psychiatrische centra en thuisbegeleidingsdiensten, maar wil De Olm ook laagdrempelig zijn voor de vragen van alle partijen die met kinderen met autisme in contact komen, zoals bv. jeugdverenigingen.

5. Aanvraag type 9

Sinds enkele jaren werkt in De Olm een interne begeleider autisme. Deze persoon ondersteunt de school bij het verbreden en verdiepen van het aanbod voor kinderen met autisme. Hierdoor krijgt de school de kans om zich optimaal voor te bereiden op de opstart van type 9. Dit type buitengewoon onderwijs zal zich richten op kinderen met autisme en een normale begaafdheid. De Olm dient een dossier in om vanaf september 2020 dit type onderwijs te mogen aanbieden.