Home » Onze school » Type basisaanbod

Onze school is een school voor buitengewoon onderwijs van het type basisaanbod.

Voor wie?

Het type basisaanbod is er voor kinderen waarbij te veel aanpassingen nodig zijn om in het gewoon kleuter en lager onderwijs het normale lespakket te kunnen volgen. Met een verslag van het CLB kunnen ze voor 2 jaar worden ingeschreven in het type basisaanbod. Daarna wordt bekeken op de klassenraad of een terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is. Inschrijven voor dit type kan nu reeds.

Wat streven we na?

Met onze type basisaanbod streven wij er naar om de leerlingen, op hun eigen tempo, de belangrijkste basisleerstof aan te leren. Met basisleerstof bedoelen we dat de leerlingen alle kennis, vaardigheden en attituden aangeleerd krijgen die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom bieden we de leerlingen voldoende uitdagende leerstof zonder dat deze té moeilijk is. Dit is meteen een van de belangrijkste verschillen met het gewoon basisonderwijs: in plaats van het kind aan te passen aan de leerstof, wordt de leerstof aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Hierdoor kunnen onze leerlingen eindelijk ervaren dat ook zij succes kunnen hebben op schools vlak, wat vaak een echte ‘boost’ is voor hun zelfbeeld.

We willen onze leerlingen klaar maken voor een overstap naar het gewoon secundair onderwijs (meestal de B-stroom) of het type basisaanbod secundair. Voor deze leerlingen hebben we een latere tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu voor ogen.

Een terugkeer naar het gewoon basisonderwijs wordt om de twee jaar bekeken. Na grondig overleg van de klassenraad kan dit advies meegedeeld worden aan de ouders. 

Hoe doen we dat?

De leerstof die we onze leerlingen aanbieden leunt aan bij de belangrijkste basisleerstof in het gewoon basisonderwijs. We proberen de leerlingen zo veel mogelijk positief te stimuleren en succes te laten ervaren.

Voor de vakken wiskunde en Nederlands zitten de meeste leerlingen in hun eigen niveaugroep met aangepaste leerstof. De leerkracht en de leerlingen worden, indien nodig, hierbij ondersteund door de BLIO (Bijzondere Leerkracht Individueel Onderwijs) en de paramedici.

Alle klassen hebben op hetzelfde moment wiskunde waardoor sommige leerlingen de mogelijkheid krijgen om op hun eigen niveau te gaan rekenen in een hogere of lagere niveaugroep.

Voor wiskunde trachten, we via het gebruik van concreet materiaal en verwoorden, te komen tot beheersing van de leerstof. Veel herhalen is hierbij noodzakelijk. De leerlingen kunnen, indien nodig, gebruik maken van hulpmiddelen (vb. zakrekenmachine, tafelkaart…).

Voor Nederlands maken we de leerlingen vaardig op het gebied van spreken, schrijven (spelling) en (technisch en begrijpend) lezen. Het lezen wordt extra gestimuleerd door het werken met kwartiermakers, bezoekjes aan de bibliotheek, auteurslezingen, een klasoverschrijdende activiteit leesstimulatie (onder leiding van de logopedisten) en het aanbieden van leestijd. Voor spelling is het aanleren en het vele herhalen van de spellingsregels belangrijk. We hechten veel belang aan het juist schrijven, de leerlingen kunnen hiervoor, indien nodig, gebruik maken van hulpmiddelen (spellingscorrector, SPRINT …). Ook het spreken krijgt veel aandacht (kringmoment, spreekbeurten, actualiteit volgen).

Naast Nederlands en wiskunde, komen ook wereldoriëntatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheden, muzische vaardigheden en godsdienst aan bod in elke klas. Ook hierbij wordt de leerstof aan de kinderen in de klasgroep aangepast.

Naast de werking in de klas, krijgen de kinderen die problemen ervaren op het gebied van het motorisch functioneren, spraak- en taal en sociaal-emotioneel fuctioneren, begeleiding van respectievelijk een kinesisten, een logopedisten en een psychologe.

Om te zorgen dat de begeleiding van elk kind op de verschillende gebieden optimaal op elkaar afgestemd is, wordt er regelmatig overleg voorzien tussen de verschillende teamleden van onze school (leerkrachten, BLIO, logo, kiné, directie) en met de CLB medewerkers.