Home » Onze school » Gon ASS

Visie :  GON-begeleiding AutismeSpectrumStoornissen (ASS) 

Met dit document willen we informatie geven rond de GON-begeleiding ASS van onze school.

Deze tekst is tot stand gekomen in overleg met het interne GON-team.

De Olm is van oordeel dat kinderen met ASS en een normale begaafdheid optimale kansen moeten krijgen om zich in het gewoon onderwijs te kunnen ontplooien, dit met het oog op een zo goed mogelijke maatschappelijke integratie. Hiervoor ondersteunt De Olm kinderen met autisme en hun ouders in het gewoon onderwijs via GON-begeleiding. Via deze weg deelt De Olm haar expertise ook met de leerkrachten van deze kinderen, zodat zij hen zo lang mogelijk kunnen begeleiden om op een normale manier te kunnen functioneren binnen het gewoon onderwijs.

1. Voorwaarden

 • De leerling heeft een diagnose ASS door een multidisciplinair team.
 • Een engagement van het schoolteam en de ouders. We verwachten van de leerkrachten samenwerking, overleg en soepelheid inzake uurroosters, zodanig dat er naast de begeleiding ook tijd kan gemaakt worden voor overleg en eventuele klasobservaties. Daarnaast vindt ook overleg via mail plaats.
  Ook van de ouders vragen we enig engagement, vooral het wekelijks contact is belangrijk. Dit kan via heen- en weerschrift, e-mail of telefonisch contact.
 • Er is een duidelijk geformuleerde hulpvraag; er is nood aan extra ondersteuning op school.
 • De leerling heeft een gemotiveerd verslag type 9 opgesteld door het CLB van zijn haar school

2.     Concrete inhouden

GON kan worden aangevraagd voor kinderen met een diagnose ASS die ten gevolge van hun problematiek moeilijkheden ondervinden op sociaal-emotioneel vlak en/of het executief functioneren. Afhankelijk van de hulpvraag werken we op de volgende 3 niveau’s :

 • Oudergericht (communicatie over de gang van zaken op school, overlegmomenten …)
 • Teamgericht (samen zoeken naar oplossingen, team informeren …)
 • Kindgericht (sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, executieve functies, aanpassingen onderwijsomgeving …)

3.1  Stappenplan aanvraag GON-ASS

Stap 1: School voor Gewoon Onderwijs uit hulpvragen aan CLB.

Stap 2: CLB van het Gewoon Onderwijs informeert en onderzoekt of de betrokken leerling in aanmerking komt voor GON.

Stap 3 : CLB Gewoon Onderwijs doet de aanmelding bij de school voor Buitengewoon Onderwijs

Stap 4 : Overleg, kennismaking en opstellen GON-dossier

Stap 5 : GON opstarten in de gastschool vanaf 1 oktober.

3.2  Taken van de GON-begeleider

3.2.1        Administratief

 • GON-dossier opstellen aan de hand van het gezamenlijk overleg en de verkregen verslagen.
 • Verzamelen van de vereiste documenten en controleren op juistheid.
 • Kopiëren van het integratieplan en overhandigen aan betrokken partijen.
 • Dossier beheren.
 • Uurrooster doorgeven aan directie en klasleerkracht van de gastschool.
 • Invullen van begeleidingsfiche.
 • Individueel handelingsplan opstellen.

3.2.2        Begeleiding

 • Beeldvorming
 • Begeleiding leerling op sociaal-emotioneel vlak en op vlak executieve functies, dit afhankelijk van de hulpvraag.
 • Orthodidactische werking
  • Op vraag van de gastschool eventueel informatie-avond over ASS en de betrokken leerling.
  • Contact onderhouden tussen school en ouders en eventueel andere diensten, vb. LSA.
  • Evaluatie
   • Organiseren van het trimesterieel overleg met alle partijen en aanpassen van het individueel handelingsplan.
   • IHP doorsturen naar de zorgcoördinator.

3.2.3        Participatie aan overleg

 • Overleg met het klasleerkracht en zorgjuf van de gastschool
 • Overleg met ouders
 • Overleg met directie
 • Overleg met het interne GON-team
 • Contacten met externe begeleiding (vb. psycholoog, thuisbegeleiding …)

3.2.4        Eigen vorming

 • Deelname aan navorming
 • Zelfstudie

Bekijk hier onze GON-folder.